9901 CENTRO COMARCAL DA MARIÑA OCCIDENTAL

9901 CENTRO COMARCAL DA MARIÑA OCCIDENTAL

A flipped traditional boat «chalana», its skeleton, the water reflection, the natural light filtered through the joints and two ramps for a walk. As a claim the buildings turns off and on and it is coming to you spreading a carpet for the visitor. A unique volume with louvres for emphasising the horizontality where it is. Back of the mountain, front of the sea /// Unha chalana virada, o seu esquelete, o reflexo da auga, a luz neutra, tranquila, filtrada polas xuntas, e dúas ramplas para un paseo. Como reclamo o edificio apágase e encéndese e achégase a por ti, estende unha alfombra para o visitante. Un único volume con lamas para acentuar a horizontalidade na que se asenta. Detras o monte, diante o mar ///

DATA SHEET/FICHA TECNICA. Centro comarcal da Mariña Oriental.
Location/Emplazamento: Viveiro, Lugo. Architects/arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, Xunta de Galicia. Collaborators/colaboradores: Fernando Añón, Rebeca Blanco. Consultings/consultoras: COTISA, Ezequiel Fernández. Dirección de Obra: SDCG. J. Amo. Gross floor area/SuperfIcie construida: 1076m². Constructor/Constructora: Alcuba. Photography/fotografía: Leopoldo A. Lamberti