9902 FRANCES

9902 CANTINA O FRANCES

The intention of the intervention is put order, to recover the essence of the primitive buildings, its caracter and the carácter of its relationship with its enviroment. It acts by avoiding folklore, cleaning and ensuring that the old masonry walls take prominence of the spaces and interior routes, unifying the pavements and the roofs. The rehabilitated building has the dignity of showing what it is, without specifying false memories of the past, clean, neutral and fluid spaces, emphasized by natural light./// A intención da intervención trata de ordenar, recuperar a esencia da edificación primitiva, o seu carácter e o carácter da relación co seu entorno. Actúase evitando folclorismos, limpando os espazos e percorridos interiores, unificando os pavimentos e as cubertas. O edificio rehabilitado, ten a dignidade de amosar o que é, sin precisar falsos recordos do pasado, espazos limpos, neutros e fluidos, enfatizados pola luz natural ///

DATA SHEET/FICHA TECNICA. FRANCES
Location/Emplazamento: Monfero. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Private. Collaborators/Colaboradores: Rebeca Blanco. Area/ Superficie: 206m2. Constructor/Constructora: Construcciones Blanco.  Photography/Fotografía: sabin-blanco, ciento-ocho