ABOUT

Patricia Sabín Díaz* y Enrique M. Blanco Lorenzo**

Winterthur (Switzerland)* and Miño (A Coruña, Spain)**, architects Escuela Técnica Superior de Arquitectura of the University of A Coruña (1997), doctor in Architecture (2009) with honors and Extraordinary Prize, Master in Architectural Restoration UDC/UPM (2002), Master of Architecture UMD-USA (2004) and MC Berlage Institute (2004) ///Winterthur (Switzerland)* and Miño (A Coruña, Spain)**, arquitectos pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña (1997), doutores cum laude en arquitectura (2009) con Premio Extraordinario, Máster en Restauración Arquitectónica UDC/UPM (2002), Máster en Arquitectura UMD-USA (2004) e MC Berlage Institute (2004)///

They both teach at the University of A Coruña (Technology of Construction*, Construction**, Composition** and Architectural Design* areas). They have been collaborators of QRC Arquitectos and the Magazine TECTONICA (1995-1999). They are both partners of the office SABIN-BLANCO ARQUITECTOS SLP and members of research group IALA, History of Architecture of the University of A Coruña ///Ambos son ou teñen sido docentes na Universidade da Coruña nas áreas de Tecnoloxía da Construción*, Construción**, Composición** e Proxectos Arquitectónicos*. Foron colaboradores de QRC Arquitectos e da revista TECTONICA (1995-1999). Son fundadores e socios da oficina SABIN-BLANCO ARQUITECTOS SLP e membros do grupo de investigación IALA, Historia da Arquitectura da Universidade da Coruña///

They have been awarded with several first prizes in ideas competitions such us the transformation of cister Monastery of Monfero in a Hotel****, the new Banco Pastor  Training Center, the Barco de Valdeorras Swimming Pool, the Soccer Field Prototypes for the Diputación de A Coruña, the Viveiro-Lugo Comarcal Center, the Paderne Health Center… Finalists for the new CSIC Headquarters in Santiago de Compostela,  the Washington Monument Grounds in Washington DC and many others///Entre outros, teñen sido galardonados con diferentes primeiros premios en concursos de ideas como a transformación do Mosteiro cisterciense de Monfero en Hotel****, o novo Centro de Formación do Banco Pastor, a Piscina climatizada do Barco de Valdeorras, os Prototipos de Campos de Fútbol para a Deputación da Coruña, o Centro Comarcal de Viveiro-Lugo, o Centro de Saúde de Paderne-A Coruña, ou finalistas para a nova Sede do CSIC en Santiago de Compostela ou o Washington Monument Grounds en Washington DC///

Their works have been awarded a number of prizes as Europe 40 under 40 (Europe’s emerging Young Architects and Designers) of European Center for Architecture Art Design and Urban Studies 2008, Mencione de Honore Bienniale Internazionale Barbara Cappochin 2005, 44 Young Architects 2007, XII COAG Prize of Architecture, Premio Gómez Román 2015, Rodolfo Ucha Piñeiro Prize of Architecture, and other mentions and selections as IX, X y XI COAG Prizes, Julio Galán Carvajal, , Bauwelt Prize 2003, FAD 2002, 2004 y 2005, ENOR 2004-2009, Saloni 2006, IX Muestra de Jóvenes Arquitectos Fundacion Camuñas 2006, JAE/YAS (Young Architects of Spain) of the Spanish Ministry of Housing, Bienal de Arquitectura Española, etc///A súa obra ten sido galardonada en premios como o Europe 40 under 40 (Europe’s emerging Young Architectds and Designer) do European Center for Architecture Art Design and Urban Studies 2008, a Mencion de Honor na Bienal Internacional Barbara Cappochin 2005, 44 Young Architects 2007, os XII Premio COAG de Arquitectura, o Premio Gómez Román 2015, o premio Rodolfo Ucha Piñeiro e outras mencións ou seleccións como IX, X e XI Premios COAG, Premio Julio Galán, Bauwelt Prize 2003, Premio FAD 2002, 2004 e 2005, ENOR 2004-2009, Saloni 2006, IX Muestra de Jóvenes Arquitectos Fundación Camuñas 2006, JAE (Jóvenes Arquitectos de España) do Ministerio de Vivenda, a Bienal de Arquitectura Española, etc///

Their work has been exhibited national and internationally in A Coruña, Santiago de Compostela, Madrid, Paris, Rome, Brussels, Stockholm, New York, Chicago, Washington DC…///O seu traballo ten sido exposto nacional e internacionalmente na Coruña, Santiago de Compostela, Madrid, París, Bruselas, Estocolmo, New York, Chicago, Washington DC…///

During their time in the USA they curated the exhibition GALICIA XXI ARCHITECTURE at the Embassy of Spain in Washington DC, which continued  and expanded at the Fundación Pedro Barrié de la Maza, Spain///Durante a súa estancia nos EEUU comisariaron a exposición GALICIA XXI ARQUITECTURA na Embaixada de España en Washington DC, que foi ampliada na sede da Fundación Pedro Barrié de la Maza///