0006 PADERNE

0006 HEALTH CENTER. PADERNE

A neutral building, clean, which transfers its use to its appearance. A high volumen that is accessed through a walkway and in which the secret of healings is found. Most of the materials White. The ground floor with more freedom of composition for resting and enjoyment/// Un edificio neutro, limpo, que transfire a súa apariencia.  Un volumen elevado o que se accede mediante unha pasarela e no que se atopa o segredo da curación. Os materiais brancos na súa maioría. A planta baixa de composición máis libre, para o descanso e o disfrute.

DATA SHEET/FICHA TECNICA. PADERNE HEALTH CENTER.
Location/Emplazamento: Paderne. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Sergas. Xunta de Galicia. Collaborators/Colaboradores: Rebeca Blanco. Fernando Añon. Quantity Surveyor/Dirección de Obra: F. Javier Fafian. Area/ Superficie: 1006m2. Constructor/Constructora: Arias Hermanos.  Photography/Fotografía: sabin-blanco, Alberto Bandín Marentes