0115 TOQUES CF

0115 TOQUES CF

It was, in theory, about an adaptation of a prototype (first prize in a competition), from a commission of the Exma. Diputación da Coruña for the transformation of an old and abandon soccer field in Toques (Terra de Melide). The project was exclusively about the changing rooms and the natural grass field. The building is used defining acceses and limiting the site. The construction process is related to local technologies. the limited number of different materials implies an easier control. Despite of the triangular geometry, the little economical resources, and the limited area, the decision to elevate the dimension floor-ceiling up to 4.50 meters, generates spaces related to other king of buildings. It is also projected a little concrete roof for other funtions (public restrooms, little bar and seats)/// Era, en teoría, unha adaptación dun prototipo froito dun concurso para a Exma. Diputación da Coruña para a transformación dun vello e abandonado campo de fútbol en Toques (Terra de Melide). O proxecto comprendía, exclusivamente, a realización de vestiarios e campo de xogo de herba natural. O edificio é usado tamén como acceso e definidor de límites. O proceso de contrucción está relacionado coas tecnoloxias locais. Un limitado número de materias para simplificar o control. A pesar da xeometria triangular, limitados recursos económicos e área limitada, a decisión de elevar a posición do teito a 4.50m xera espazos que nos trasladan a outro tipo de edicios.  Proxéctase tamén un pequeño elemento de formigón  con outras función (aseos públicos, bar e banquillo).

DATA SHEET/FICHA TECNICA. TOQUES SOCCER FIELD.
Location/Emplazamento: Toques. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Exma. Diputación da Coruña. Collaborators/Colaboradores: Rebeca Blanco. Fernando Añon, Marian Juárez. Quantity Surveyor/Dirección de Obra: F. Javier Fafian, Ana Barbara Criado. Area/ Superficie: 470m2. Constructor/Constructora: Proquintas, S.A.  Photography/Fotografía: sabin-blanco, Héctor Santos-Díez