0207 COAG CORUÑA

0207 COAG CORUÑA

The solution of making a fold in the pavement is appropiate, this fold connects all areas, arranges and structures the space, seeks and structures the space, seeks and welcomes the visitor. It serves also to give greater privacy to the areas that need it, differentiating a totally public use of more prívate uses.The action is completed with a large linear cabinet that hides existing and projected installations, as well as storage-documentation archive. The fachade towards Federico Tapia Street in electrochomatic glass, which allows transparency, opacity and even the projection of images to the exterior. The large pavement fold made in gray granite. Work areas on Wood floor treated with oils, more warm and friendly. The furnitureis made of varnished stell sheet, so that is is supported by the folded pavement. The counter and planning wall in onyx as singular elements, which limit the public space. All hard to use and friendly to th deal.///A solución de realizar un pliegue no pavimento resulta adecuada, este pliegue conecta todas as areas, ordena e estrutura o espacio, busca e acolle ó visitante. Sirve tamén para dar maior intimidade ás zoas que o precisan, diferenciando un suo totalmente publico de usos máis privados. Complétase a actuación cun gran armario lineal que oculta as instalación existente e proxectadas, así como almacenamento-arquivo de documentación.  A fachada á rúa Federico Tapia en vidrio electrocromático, que permita a trasparencia, a opacidade e incluso a proxección de imaxes ó exterior.  O gran plegue de pavimento en granito gris. As zoas de traballo en tarima de madeira tratada con aceites, mais calido e amable. O mobiliario en chapa de aceiro barnizada, de xeito que sexa soporte do pavimento plegado. O mostrador e o muro de planeamento en ónice como elementos singulares, que limitan o espacio público. Todo duro ó uso e amable ó trato.

DATA SHEET/FICHA TECNICA. Ideas Competition COAG  A Coruña.
Location/Emplazamento: A Coruña. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: COAG. Collaborators/Colaboradores: Rebeca Blanco Lorenzo. Sufferes/Sufridores: Tomás Blanco Sabín. Area/Superficie: 592,07 m2. Photography/Fotografía: sabin-blanco.