0210 BANCO PASTOR

0210 TRAINING CENTER. BANCO PASTOR

The building extends on the plot as in a gardening exercise. Being observed from the house disappears between the vegetation. It modulates exactly which allows variations of reduction, extensión or modification of uses without undermining the concept. The new deciduous vegetation forms part of the construction, like way of contral solar. Materials hard to use and friendly to dealings /// O edificio extendese na parcela como nun exercicio de xardineria.Ó ser observado dende a casa, desaparece entre a vexetación. Modúlase exactamente, o que premite variacións de reducción, aplicación ou modificación de usos sin desvirtuar o concepto. A nova vexetación de folla caduca forma parte do construido, como xeito de control solar. Os materias duros ó uso e amables ó trato ///

DATA SHEET/FICHA TECNICA. Ideas Competition BANCO PASTOR MONDEGO.
Location/Emplazamento: Mondego Sada. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Banco Pastor, Fundación Pedro Barrié de la Maza. Collaborators/Colaboradores: Antonio S. Río Vázquez, Rebeca Blanco. Sufferers /Sufridores: Tomás Blanco Sabín. Area/ Superficie:1000m2. Photography/Fotografía: sabin-blanco.