0404 MOMO

0404 MONASTERY OF MONFERO

From children we visit Monfero. People´s realtionship with the monument is complex. His grandiose church… the more or less ruinous cloisters… causes in all sensations the discovery. The project tries to take advantage of the opportunity to re-learn the place and transmit it to future users, for this reason we would  like the spirit of the monastery to continue living ans belonging to all /// Dende nenos visitamos Monfero. A relación das persoas có Monumento é complexa. A súa igrexa grandiosa… os claustros mais ou menos ruinosos… Provoca en todos unha sensaciónde descubrimento. O proxecto trata de aproveitar a oportunidade de volver a aprender o lugar e transmitirlo os futuros usuarios, por este motivo gustaríanos que o espírito do mosteiro continuase vivo e pertencendo a todos.

DATA SHEET/FICHA TECNICA. Ideas Competition MOMO.
Location/Emplazamento: Monfero. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Dirección Xeral de Turismo. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Xunta de Galicia. Collaborators/Colaboradores: Antonio S. Río Vázquez, Rebeca Blanco. Sufferes/Sufridores: María Blanco Sabín, Tomás Blanco Sabín. Area/ Superficie:13256m2. Photography/Fotografía: sabin-blanco.