1403 CASA EN MERA

1403 VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MERA

 

A small house for holidays in Mera – Oleiros-  for a family with two children. A friendly enviroment in the natural contex on an intermediate escale, a nice context to be lived on foot, but difficult in the next building built. We decided to opt for a pure form, a square of 12.40m, this shape allows us to break out from the context, to focus in the intimate relationship with the plot and nature arround. The limits proposed are extending to define the garage or retreating to create exterior living spaces or to wrap work elements. From the point of view of construction, the structure is treated with care with two objetives: pay attention to the thermal envelope to ensure good energy behavior and establish the position of the finishes. All the spaces of the house have natural lighting, to make evident the passage of time and the importance of light as an ethereal material, regardless of the use of the use of the space. There is no empty space. It is intended a house with little or no maintenance and cost thereof. A dwelling of leisure time enjoyment and “de lecer”, which does not present a greater concern tan that of enjoyment.///Unha pequena vivenda de vacacións en Mera – Oleiros-, fruto dun encargo dunha familia con dous fillos. Un entorno amable no natural, a unha escala intermedia, nun contexto apto para ser vivido a pé, pero difícil no próximo constuido. Óptase por una forma pura, un cadrado de 12.40m, que permite evadirse do contexto, para centrarse na relación íntima coa parcela e a natureza próxima. Propóñense limites que desdibuxan a forma, prolongandos para definir o garaxe, retirándose para crear espazos exteriores de estar e envolver elementos de traballo. Construtivamente mímase a definición estrutural con dous obxectivos: prestar atención á envolvente térmica para garantir un bo comportamento enerxético e establecer a posición do resto dos acabados. Todos os espazos da vivenda contan con iluminación natural. Deste xeito faise notar o transcurso do tempo e sopésase a importancia da luz como materia intanxible, independentemente do uso do espazo. Non existe lugar baldío. Preténdese unha vivenda con pouco ou nulo mantemento e coste do mesmo. Unha vivenda de deleite do tempo libre e «de lecer», que non presente maior preocupación que desfrutar.

DATA SHEET/FICHA TECNICA. Vivienda unifamiliar.
Location/Emplazamento: Mera, Oleiros, A Coruña. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Private.  Consultings/Consultoras: Isabel Francos. Quantity Surveyor/Dirección de Obra: Rebeca Blanco. Area/Superficie construida: 186m². Constructor/Constructora: Gandarío Obras. Photography/Fotografía: sabin-blanco, Héctor Santos-Díez