0705 TEMP

1205 TEMP

It is about a family that did not want to renounce its origin, to simple life, local trade, social activities, the neighboring school…The lot is a sum of little ones; it is conditioned by its proportions and urban codes to generate two rectangular volumes connected by a footbridge. The project is about the opportunity of topography and the character of each one of the entrances. A very simple program, organized using bands [servant/served]. Immediate surroundings of «leiras», intermediate one of constructions, and far away «Rías». Without doing it directly, the house opens to the South, closes to North and West with small openings and creates a full high Umbraculum to the East, trying to take advantage of all the opportunities, ways of being and ways of living. The limits are diffuse while they play with the spaces without defining what each one should be: filters, terraces, no-name spaces… Diverse spaces with access to light and ventilations with, at least, three different directions. The house is intended in order to change the functional bands; open or blind holes in the floors, change the stairs, or adapt to life opportunities. It is made of reinforced concrete as structural support that you can see from the interior and an exterior ventilated wall made of galvanized steel sheets that were thought from a local industry modules. A high thermal efficiency, combined with a geothermal pump and solar panels /// Respóndese ós requerimentos dunha familia que non quere renunciar á sua orixe, ó comercio local, ás actividades sociais, á escola veciña… A parcela é unha suma de varias pequenas, condicionada polas súas proporcións e o planeamento, polo que se xeran dous volumes rectangulares conectados por pasarelas. O proxecto recolle as oportunidades que ofrece a topografía e o caracter que, gracias a ela, pódeselle ofrecer a cada un dos accesos. Un programa sinxelo, organizado en bandas [servidas/servintes]. Arredor inmediato de leiras, intermedio de construcions e, mais aló, a Ría. Sen facelo directamente a vivienda ábrese ó sur, péchase ó norte e ó oeste con pequenos ocos e crea un grande umbráculo no este, tratando de tomar vantaxe de todas as oportunidades, modos de ser e virir. Os límites son difusos mentres que se xoga cos espazos sen definir o que deben ser: filtros, terrazas, espazos sen nome…espazos diversos con acceso á iluminación natural e a ventilación, ó menos, en tres orientacións diferentes. A casa organízase en duas bandas funcionais; abrindo ou pechando ocos no chan, cambiando as escaleiras ou adaptándose ás oportunidades que ofreza a vida. Está construida en formigón armado como soporte estrutural perimetral que queda visto ó interior e, ó exterior, realízase unha fachada ventidada de chapas galvanizadas tomadas en módulos utilizados nunha industria local. Alta eficiencia térmica, combinada coa xeotermia e paneis solares ///

DATA SHEET/FICHA TECNICA. Galvanized house.
Location/Emplazamento: Miño, A Coruña. Architects/arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: private/privado. Collaborators/colaboradores: Rebeca Blanco, Marcos Álvarez, Alba Paz.  Consultings/consultoras: Isabel Francos. Quantity Surveyor/Dirección de Obra: Rebeca Blanco. Area/Superficie: 290m². Constructor/Constructora: EBV. Photography/fotografía: Héctor Santos-Díez