0703 REBOIRA

0703 HOUSE IN A REBOIRA

We knew the area where the house would be located. The beautiful views over the sea loch, the tranquility or the site and the Woodland surrounding the plot by three sides. In addition the plot is available on a slope and at some height on the main road that gives access.  The west orientation coincides with the views over the sea in the distance, it is also in the west where access to the plot takes place, which offered great possibilities, but the best one of these possibilities was, without a doubt, the costumers. A Young couple, who came to us because they wanted a “casa cúbica”, they turned out be open and very sincer clients in all aspects, their needs, their economy, their desires…, fundamental tolos of work for an architect. Our priorities were clear, offer the best service and solution to the demands of the client, and   offer the best service and soludion to the demands of the existing environment.    Attending to the topography we proposed a “semi-buried house” that would take advantage of the orientation and the privileged enviroment.  As a rock stuck in the ground, the coarseness of a solid concret structure contrast with the bright interior spaces, the patios and the warmthe of their materials./// Coñeciamos a zona na que se situaría a vivenda. As fermosas vistas sobre a ría, a tranquilidade do emprazamento e o arbolado boscoso que rodea a parcela por tres laterais. Ademais a parcela disponse en pendente e a certa cota sobre a vía principal que lle da acceso. A orientación oeste coincide coas vistas sobre o mar na lonxanía, sendo tamén por onde se produce o acceso á parcela, o que nos ofrecía grandes posibilidades; pero a mellor destas posibilidades, foron sen dúbida, os clientes. Unha parella xove, que chegou a nos porque querían unha “casa cúbica”. Resultaron ser uns clientes abertos e moi sinceros en todos os aspectos: as súas necesidades, a súa economía, os seus desexos… fundamentales ferramentas de traballo para un arquitecto. As nosas prioridades estaban claras, ofrecer o mellor servizo e solución ás súas demandas e ofrecer o mellor servizo e solución as demandas da entorna existente. Atendendo á topografía propuxemos unha “casa semi-enterrada” que se aproveitaría da orientación e do privilexiado contexto. A modo de rocha clavada no terreo ou emerxente do mesmo, a tosquedade dunha estructura de formigón abuxardado contrasta cos espacios interiores luminosos, os patios e a calidez dos seus materiais ///

DATA SHEET/FICHA TECNICA. Vivienda unifamiliar.
Location/Emplazamento: A Reboira, Vilarmaior, A Coruña. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Privado. Collaborators/Colaboradores: Marcos Álvarez, Luis Álvarez, Patricia Liñares. Quantity Surveyor/Dirección de Obra: Rebeca Blanco. Area/Superficie construida: 295m². Constructor/Constructora: Construcciones Serantes. Photography/Fotografía: Roi Alonso, sabin-blanco