1011 INCIPIT

1011 INSTITUTO DE CIENCIAS DO PATRIMONIO [INCIPIT] SANTIAGO DE COMPOSTELA

Science and nature united through a building that support on tradition seeking its materialization. -The Stone walls of Santiago de Compostela will contain the lands to generate the necessary terraces. -On them will be supported light wooden structures, evoking the traditional dry systems and almost forgotten. Functionally it will be organized in a simple and versatile way. -On the horizontal platforms will be located the offices and areas of access. -Under these, those spaces of greater scale and that demand less amount of light. -Among both, small courtyards, meeting rooms, spaces of evasion and collective enjoyment. Places to walk, to meet, discuss, chat …/// Ciencia e natureza unidas por un edificio que se basa na tradición na procura da súa materialización. -Os muros de pedra de Santiago de Compostela conterán as terras para xerar os aterrazamentos necesarios- Sobre eles apoiaranse lixeiras estruturas, de madeira, evocando os sistemas tradicionais secos casi esquecidos. Funcionalmente organizarase de xeito sinxelo e versátil. -Sobre as plataformas horizontais disporanse os despacho e as zonas de acceso. -Baixo estas, aquelles espazos de maior escala e que demandan menos cantidade de luz. -Entre ambos, pequenos patios, salas de reunión, lugares de evasión e disfrute colectivo. Lugares para recorrer, xuntarse, discutir, falar, intercambiar…///

 

DATA SHEET/FICHA TECNICA. Ideas Competition CSIC.
Location/Emplazamento: Santiago de Compostela. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: CSIC, Ministerio de Ciencia e Inovación. Collaborators/Colaboradores: María Blanco Sabín, Tomás Blanco Sabín. Area/ Superficie: 3836,50m2. Photography/Fotografía: sabin-blanco.